RAKSSQL Biura Rachunkowe - Księga Handlowa

To kompletny i w pełni zintegrowany SYSTEM KSIĘGOWY stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,  fundacji i organizacji non profit. Realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez  rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty.

RAKSSQL  to jedyny w Polsce program wyposażony  w Serwis Prawny dla Księgowych >>


System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe
Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Rozwiązanie zwiększa  efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

Przykłady:

 • faktura zakupu - pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży,
 • opłaty prowizji bankowej - można oznaczyć na wyciągu bankowym znacznikiem, co w konsekwencji pozwoli na automatyczne księgowania na odpowiednich kontach. 

Pełna integracja i ciągłość ewidencji

Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego, czy umorzeniu środka trwałego, automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

Dodatkową zaletą RAKSSQL jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych niezależnie od prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej. Dla każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana formy prowadzonej ewidencji/działalności. Nie jest konieczna zmiana programu. Cała historia i wszystkie wprowadzone dane m.in.: dokumenty, deklaracje, rozrachunki, kontrahenci będą dalej dostępne, zarówno do modyfikacji jak i wprowadzania nowych danych.


Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych

RAKSSQL rozszerza obsługę wprowadzania i zarządzania dokumentami księgowymi:

 • typy dokumentów: podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego m.in. takiego jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu podziałowi łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych.
 • stan dokumentów- to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:
 • nie zarejestrowany  - określa dokument, który dopiero pojawił się w firmie/systemie księgowym i nie znamy jeszcze jego wszystkich cech charakterystycznych, jedynie go odebraliśmy/zaznaczyliśmy jego pojawienie się w systemie księgowym.
 • w buforze - określa dokument, nad którym aktualnie pracujemy, który może być nie wprowadzony w całości i nie chcemy, aby był uwzględniany w zestawieniach i raportach.
 • zarejestrowany - to dokument, który został całkowicie wprowadzony i poddany pełnej kontroli zgodności zapisów kont, rozrachunków i rejestru VAT. Uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach i raportach, jednakże daje możliwość wprowadzania modyfikacji/zmian.
 • zaksięgowany - to dokument zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknięty, nie dający już możliwości zmian i modyfikacji. Uwzględniany oczywiście we wszystkich zestawieniach i raportach.
 • kosz dokumentów: to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

System ewidencji rozrachunków

Program posiada moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony.
Takie rozwiązanie daje szereg udogodnień m.in.:

 • tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe),
 • powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in., pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży.

W ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie należności i zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań. Bogaty pakiet zestawień i raportów m.in.: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.


Pełna obsługa Finansów:

 • kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
 • banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
 • rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.

Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych

Pełna integracja oraz ciągłość ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji z kilku różnych źródeł przychodu/firm niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Dodatkowo usprawniono obsługę i zarządzanie deklaracjami, które w nowym systemie mają pełną kontrolę i historię kolejnych publikowanych przez ministerstwo wersji. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji zarówno tych historycznych, jak i obowiązującej. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie danego biura rachunkowego.

e-Deklaracje
System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module finansowo-księgowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.
RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

  • VAT-7,
  • VAT-7K,
  • VAT-7D,
  • VAT-8,
  • VAT-9M,
  • VAT-12,
  • VAT-UE,
  • VAT-UEK,
  • CIT-8.

   Monitor pracy księgowych

   Program rejestruje czas pracy, ilość, wartość wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów w rozbiciu na każdą prowadzoną firmę i każdego użytkownika. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić zarówno ilość jak i efektywność wykonanej pracy w zadanym okresie. Te dane pozwalają lepiej ocenić zakres i czasochłonność wykonywanych zadań.


   Generator Raportów i Zestawień

   RAKSSQL daje pełną swobodę dostosowania wszystkich standardowo dostępnych zestawień i wydruków do indywidualnych wymagań. Zarówno zakres informacji jak i prezentacja graficzna wydruku może zostać indywidualnie dopasowana. Możemy stworzyć m.in. wersje raportów w dowolnym języku obcym. Dodatkowo Generator Raportów umożliwia stworzenie całkowicie nowych indywidualnych zestawień z wykorzystaniem danych zawartych w systemie księgowym. Wszystkie zestawienia i raporty mogą zostać zapisane w formacie elektronicznym jak xls (Excel), xml, pdf.


   Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

   Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel. Cechy funkcjonalne rozwiązania:

   • możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL,
   • możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc...) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych,
   • możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.

   Takie rozwiązanie zapewnia Użytkownikowi oszczędność czasu i eliminację pomyłek. więcej>>


   System załączników

   W programie istnieje możliwość archiwizowania dokumentów w formie elektronicznej. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów. Funkcjonalność pozwala na stworzenie w programie bazy dokumentów źródłowych oraz rozwiązuje problem z przepływem dokumentów i informacji w Biurze Rachunkowym. Teraz możliwe jest posiadanie np. w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, faktur, korespondencji itp.

   Przykład:

   • do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich skan, dzięki czemu księgowa księgując taki dokument może w każdej chwili łatwo i szybko porównać z oryginałem informacje wprowadzone do systemu.

   Współpraca z modułem Analiz Finansowych i Budżetowania

   Moduł oferuje:

   • narzędzia do planowania, budżetowania i kontrolingu finansowego
   • rachunek przepływów w/g wzoru ustawy o rachunkowości,
   • zestawienie zmian w kapitale własnym w/g ustawy o rachunkowości,
   • analizy dynamiki i struktury: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach,
   • analizy wskaźnikowe: rentowności, struktury finansowania, efektywności wykorzystania majątku, płynności finansowej, kapitału ludzkiego.

   Dodatkowe elementy

   System księgowy jest w pełni zintegrowany z częścią systemu RAKSSQL dedykowaną do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów oraz ewidencji magazynowej: przychody i rozchody zewnętrzne i wewnętrzne, remanent oraz  produkcja. Wymian danych w ramach systemu odbywa się automatycznie.

   Pełna ewidencja i amortyzacja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja pojazdów i ich przebiegu. Rejestracja zestawów/kompletów, tworzenie centrów kosztowych wraz z ich automatycznym uwzględnieniem w rozksięgowaniu.


   Otwarta współpraca

   RAKSSQL jest otwarty na współpracę z innymi systemami. System pozwala na elektroniczny import i eksport danych m.in.: kartotek słowników, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, przyspieszając i automatyzując proces księgowania oraz współpracę z klientami.


   Ergonomia pracy

   RAKSSQL charakteryzuje się najlepszym interfejsem użytkownika dostępnym na rynku. Dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań jak SmartGrid (zaawansowane okno przeglądu, wydruku i eksportu danych: wyszukiwanie, filtracja danych, grupowanie, eksporty, zestawienia w locie) RAKSSQL zwiększa szybkość codziennej pracy i jednocześnie dostarcza w intuicyjny sposób nowych niespotykanych dotąd możliwości.

   ^ Do góry