RAKSSQL Małe i Średnie Firmy - Sprzedaż

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych zapewnia automatyczną współpracę z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL np. księgowością czy sklepem internetowym.


Kluczowe możliwości:
 • łatwe wystawianie i zarządzanie paragonami, fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie, fakturami VAT RR, fakturami "odwrotne obciążenie",
 • obsługa sprzedaży detalicznej oraz hurtowej,
 • tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

Cechą szczególną systemu jest wykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych, który może pracować nie tylko pod kontrolą Microsoft Windows, ale także na systemach Linux co znacząco obniża koszty  wdrożenia  i eksploatacji.

Punkt Obsługi Sprzedaży

Dedykowane rozwiązanie dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu ...więcej>>

Pełny obraz firmy

Dzięki szerokiej gamie gotowych zestawień oraz możliwości tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej.

Współpraca z zagranicą

System posiada wszystkie dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, TAX-FREE, SAD, a także możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki opcji wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). RAKSSQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju.Ponadto system pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.

Zarządzanie Sprzedażą i CRM

Pełna integracja części sprzedażowej i CRM otwiera dla użytkowników wiele możliwości. Oprócz planowania wizyt u kontrahentów, czy opcji pozwalających np. na zarządzanie serwisem wyjazdowym, przechowywania wszelkich informacji  o kontakcie, w znaczący sposób ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży. System zapewnia dostęp do informacji, określa prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia transakcji umożliwiając analizę sprzedaży według kanału sprzedaży, rodzaju handlowca, czy analizę konkretnego klienta. Dzięki Zarządzaniu Sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. System posiada również moduł ofertowania, który ściśle powiązany jest z szansami sprzedaży.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z modułem księgowym, czy sklepem internetowym.

Panel sterujący kontrahentami

Dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z klientem. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd na historię zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań finansowych, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

System znaczników
Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz znajdujących się na nich pozycji. Dzięki systemowi znaczników możliwe jest sortowanie, filtrowanie i tworzenie zestawień według dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania oznaczonych znacznikami dokumentów, np. na fakturze jedna pozycja przeznaczona jest na potrzeby własne i jest rejestrowana w koszty, pozostałe wchodzą na magazyn do późniejszej odsprzedaży. System znaczników dostępny jest we wszystkich oknach systemu.

System załączników

W programie istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.
Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów lub innych dokumentów. Każdy artykuł wprowadzony do systemu może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję, kopię faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Przykłady:

 • Kontrahenci, z którymi posiadamy podpisane umowy handlowe, mogą mieć podpięte ich elektroniczne wersje, dzięki czemu każda osoba posiadająca dostęp do tej części systemu będzie mogła sprawdzić np. jakich rabatów powinna udzielić lub jaki zaproponować termin płatności na fakturze sprzedaży. 


 • Do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich wersje elektroniczne, dzięki czemu osoba księgująca taki dokument będzie mogła informacje wprowadzone do systemu porównać z oryginałem nie wstając od komputera.

EDI 

System wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI stanowią centralną część światowego rynku elektronicznego, umożliwiają szybszą, tańszą  i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji, niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

Moduł EDI pozwala na odbiór i wysyłanie dokumentów sprzedaży i zamówień do niezależnych podmiotów gospodarczych, np. dużych sieci handlowych czy hipermarketów.

Korzyści płynące z zastosowania modułu EDI w przedsiębiorstwie:

 • ograniczenie kosztów,
 • wyeliminowanie błędów,
 • usprawnienie procedur handlowych,
 • przyspieszenie obiegu płatności,
 • skrócenie czasu realizacji zamówień,
 • optymalizacja zapasów.

Moduł jest w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Program rejestruje wszystkie dokumenty kosztowe, które w powiązaniu z częścią finansową systemu umożliwiają pełną kontrolę zobowiązań i należności. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają zachowanie płynności finansowej.

System pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych nawet za pomocą przelewów), zapewnia  zawsze aktualny i pełny obraz firmy w ramach jednego programu.Kluczowe możliwości:
 • pełna obsługa dokumentów zakupu: faktura zakupu, korekta zakupu, zamówienie do dostawców, faktury wewnętrzne WNT,
 • zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),
 • szybki wybór kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
 • ostrzeżenie o przekroczeniu definiowanego progu zadłużenia wobec danego dostawcy. Podgląd długu wobec danego dostawcy,
 • obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
 • rejestr zamówień do dostawców na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie,
 • zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawcy,
 • import pozycji z zamówienia, wystawianie dokumentu potwierdzenia zamówienia, zakup towaru na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia,
 • blokada zamówienia (blokada ręczna lub automatyczna),
 • kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością przez danego klienta, ostrzeżenia o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu w momencie realizacji zamówienia,
 • blokada zamówienia do danego dostawcy (blokada ręczna lub automatyczna),
 • stan realizacji zamówień.

Program umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży, począwszy od rejestracji kontaktu handlowego, poprzez kontrolę poszczególnych faz procesu sprzedaży, a na wystawieniu faktury  i kontroli należności skończywszy. Moduł pozwala na precyzyjne planowanie przyszłych wyników sprzedaży, pełną kontrolę pracy i wykorzystania potencjału handlowców i zespołów sprzedaży. Program przyczynia się do podniesienia standardu obsługi Klientów pozwalając w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

Cechy podstawowe

 • Prognozowanie zysków ze sprzedaży.
 • Monitorowanie procesu sprzedaży (etapy sprzedaży, realizowane operacje i zadania).
 • Analizowanie danych związanych z procesem sprzedaży oraz zakończoną sprzedażą.
 • Ocena sprzedaży (ogólna ocena procesu sprzedaży w prognozowanym okresie, ocena efektywności pracy z punktu widzenia pracodawcy).

Elementy składowe

 • Szanse sprzedaży
 • Oferty
 • Zamówienia od odbiorców
 • Operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną
 • Zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami

Korzyści:

Pełen obraz firmy

System umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców. Określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników. Pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

Większa efektywność sprzedaży
Moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności. Dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.


Wiedza na temat potrzeb klientów
Korzystając z dostępnych raportów, można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy, czy zagrożenia jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.


Łatwy dostęp do informacji
Mając całościowy obraz poszczególnych klientów lub grup klientów, można łatwo zdefiniować priorytety ich obsługi. Pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki. 


Pełna integracja RAKSQL
Brak konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych usprawnia procesy biznesowe w firmie. Dzięki integracji z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL, zmiany informacji o klientach, kontaktach, zamówieniach i cenach są widoczne w całej firmie.


Zwiększenie przychodów firmy
Dzięki systemowi RAKSSQL można oszacować wartość klienta dla firmy. Szybko sprawdzić intensywność zamówień i jakość klientów. Przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż. 


Dostosowywanie i rozbudowa systemu według  indywidualnych potrzeb
Program RAKSSQL umożliwia szybkie i bezproblemowe skonfigurowanie interfejsów użytkownika i procesów przepływu informacji w celu uzyskania rozwiązania dostosowanego do bieżących potrzeb firmy, a także skalowanie oprogramowania, gdy potrzeby zmienią się w przyszłości.


Wielowymiarowe raporty
Zaawansowane narzędzia raportowania pomagają dostrzec najczęstsze problemy związane ze sprzedażą do obecnych i nowych  klientów, pozwalają poznać ich potrzeby, śledzić przebieg procesów i ocenić wydajność prowadzonej przez firmę działalności.

^ Do góry